H. E. Stocher教授报价 (1 Quote)


    研究教导一个人承认他是错的,并为他所做的事实感到骄傲,而不是尝试所有的能量来捍卫一个不健全的计划,因为他担心否认错误是否认的弱点力量的迹象。


    H. E. Tocher引用的更多教授(基于主题)


    事实 - 男子 - 忏悔 - 标志和符号 - 错误和错误 - 查看所有教授H. E. StoCher报价

    相关作者


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


作者(按名字)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

其他鼓舞人心的部分

登录以下您的帐户

填补表格博客注册

检索密码

请输入您的用户名或电子邮件地址以重置密码。